Prof. Dr. Csámpai Antal

Prof. Dr. Csámpai Antal

Csámpai Antal: Tudományos önéletrajz

 

1. Tudományterülethez tartozó tudományág: Kémiai tudományok

2. Személyes adatok: Születési hely: Budapest, idő: 1958. 09. 29.

3. Tanulmányok, tudományos fokozatok

1983: okleveles vegyész (ELTE TTK, 756/1983),

1989: egyetemi doktor (ELTE TTK, D-308/1988)

1993: a kémiai tudomány kandidátusa (MTA TMB 14548)

1995: a kandidátusi fokozat PhD fokozatként való elismerése (ELTE TTK, K-41/1995)

2008: tudományegyetemi habilitáció (ELTE TTK, 566/2008)

2012: az MTA doktora (D.Sc.) (MTA Doktori Tanács 5083)

4. Munkahelyek, beosztások:

TMB ösztöndíjas (1983-1986) az ELTE Szerves Kémiai Tanszékén (Munkáltató: MTA Tudományos Minősítő Bizottság).

Tud. segédmunkatárs, tud. munkatárs tud. majd főmunkatárs (1986-1998) az ELTE Szerves Kémiai Tanszékén, majd a Szervetlen Kémiai Tanszékén (Munkáltató: MTA).

Egyetemi docens (1999-2015) az ELTE Szervetlen Kémiai Tanszékén.

Egyetemi tanár (2015-2020) az ELTE Szervetlen Kémiai Tanszékén

Egyetemi tanár (2020-) az ELTE Szerves Kémiai Tanszékén

5. Oktatási tevékenység

a.) Oktatott tárgyak

1.) „Szerves Kémia” főkollégium vegyészeknek 1993-1998 Kucsman Árpád professzor társelőadójaként.

2.) „Szerves Kémia szeminárium” vegyészeknek 1986-2000.

3.) „Szerves Kémia” főkollégium görög vegyészhallgatóknak angol nyelven 1991-1992.

4.) „Szerkezeti Kémia” főkollégium vegyészeknek, 2001-2005. (1. félév, tantárgyfelelős: Sohár Pál). A szervetlen vegyületek szerkezeti kémiáját adtam elő a VSEPR elmélet alapján.

5. „Szerves Kémiai Spektroszkópia” BSC és MSC képzésekben kötelezően választható kollégium, 1997-től folyamatosan (1. félév, tantárgyfelelős: Vass Elemér).

6. „Szerves Spektroszkópiai és Elválasztástechnikai Gyakorlatok” 1986-tól folyamatosan (NMR spektroszkópia, 2. félév, tantárgyfelelős: Ruff Ferenc, majd Vass Elemér). Alapvető NMR méréstechnikák gyakorlatban történő megismertetése, a mért vegyületek szerkezetének a meghatározása. A tárgy 2009 óta „Szerves Spektroszkópiai Gyakorlat” címen kerül a tanrendbe.

7. „Fémorganikus Kémia Laboratóriumi Gyakorlat” vegyészeknek osztatlan, majd MSC képzésben: 2004-2018

8. „Szervetlen kémiai laboratóriumi gyakorlat” földtudomány szakos hallgatóknak 2006-2007.

9. „Általános Kémia Laboratóriumi Gyakorlat” kötelező tárgy BSC képzésben résztvevő biológus hallgatók számára.  Tantárgyfelelősként 2008-2013.

10. „Összetett Szintézis Gyakorlat” kötelezően választható tárgy MSC képzésben résztvevő vegyész hallgatók számára. Tantárgyfelelősként 2010-2016.

11. „Szerves Kémiai Problémák Megoldása NMR Spektroszkópiával” című választható tantermi gyakorlat alapvető szerves kémiai és NMR spektroszkópiai alapismeretekkel rendelkező BSC képzésben résztvevő vegyész hallgatók számára. 2008-2016

12. „Vázátrendeződések a heterociklusos kémiában” című speciális, később kötelezően választható előadás. Vegyész nappali-, majd MSC képzésekben, valamint a Kémia Doktori Iskola keretében tantárgyfelelősként 1997-től folyamatosan

13. „Szerkezeti Kémia” főkollégium vegyészeknek (megújított tematikával) 2006-2020,

14. Fémorganikus Kémia előadás (kötelezó tárgy vegyész MSC képzésben) 2018-tól folyamatosan.

15. Szintetikus Szerves Kémia MSC vegyész képzésben kötelező kurzuson belül 4 előadás 2016-2020

16. Heteroaromás Vegyületek Kémiája, MSC képzésben kötelezően választható kurzus 2019-től folyamatosan

17. Elméleti Szerves Kémia, MSC képzésben kötelezően választható kurzus 2019-től folyamatosan

b.) Részvétel vizsgabizottságokban:

1. Szervetlen Kémia Szigorlati Bizottságban 2005-2020.

2. MSC Szervetlen Kémia Záróvizsga Bizottságban 2011-2020

3. MSC Szerves Kémia Záróvizsga Bizottságban 2019-2020

5. Bizottsági elnök PhD hallgatók komplex vizsgáin 2019-2020 (megújított képzési rendszeren belül)

6. Bizottsági elnök PhD hallgatók szakmai szigorlatán 2017-2021 (régi képzési rendszeren belül)

c.) Tantárgyi tematika kidolgozása

1. „Összetett Szintézis Gyakorlat” című kötelezően választható tárgy:

2. „Szerves Kémiai Spektroszkópia” című kötelezően választható tárgyon belül az NMR előadások (4x2 óra) tematikája:

3. „Szerves Kémiai Problémák Megoldása NMR Spektroszkópiával” című választható tantermi gyakorlat:

4. „Vázátrendeződések a heterociklusos kémiában” című kötelezően választható kurzus az MSC- és PhD képzéseken belül.

5. „Szerkezeti Kémia” című főkollégium, kötelező kurzus az MSC képzésen belül.

f.) Tankönyvben fejezet:

1. Csámpai Antal, Jalsovszky István, Majer Zsuzsa, Orosz György, Rábai József, Ruff Ferenc, Sebestyén Ferenc (Szerk.: Orosz György): Szerves Kémiai Praktikum, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998, ISBN 963 18 8408 2: Egy fejezet (NMR spektroszkópia: 133-166. o).

2. Csámpai Antal, Láng Emma, Majer Zsuzsa, Orosz György, Rábai József, Ruff Ferenc, Schlosser Gitta, Szabó Dénes, Vass Elemér (Szerk. Orosz György és Szabó Dénes): Szerves Kémiai Praktikum Egy fejezet (NMR spektroszkópia: 140-179. o.). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012, ISBN 978-963-312-129-0. (A megújított praktikum NMR fejezetében helyet kapott a ma már egyre szélesebb körben használt 15N-NMR spektroszkópia rövid tárgyalása, valamint egy probléma megoldásán keresztül a rutin 2D módszerek (COSY, 1H-13C-HSQC, 1H-13C-HMBC és 1H-15N-HMBC) egymást kiegészítő, kombinált alkalmazásának a bemutatása is.)

6. Kutatási terület:

 • „Kismolekulás” antiproliferatív hatóanyagjelöltek, szerkezet-aktivitás összefüggések
 • Potenciális daganatellenes hatású szerves- és fémorganikus vegyületek szintézise
 • Szerves- és fémorganikus szintetikus és szerkezeti kémia
 • Reakciómechanizmusok, átrendeződési reakciók
 • Multikomponensű reakciók, kaszkád gyűrűzárások
 • Molekulamodellezés elméleti kémiai módszerekkel
 • Szerkezet-reaktivitás összefüggések feltárása
 • Átmenetifém-katalizált kapcsolási és átrendeződési reakciók
 • Organokatalízis, enantio- és diasztereoszelektív eljárások
 • Sztereokémia, konformációanalízis
 • „Kismolekulák” szerkezetvizsgálata NMR spektroszkópiával

7. Ösztöndíjak, kitüntetések:

1.) DAAD ösztöndíj 2001. 10. 01. -2001. 12. 15. (Bonn, Friedrich Wilhelms Egyetem, Szerves és Biokémiai Intézet)

2.) Széchényi István Ösztöndíj: 2003. 09. 01. -2006. 08. 31.

3.) Zemplén Géza Fődíj, 2014.

8. Publikációs tevékenység: (MTMT azonosító: 10008627)