Tanárszakos kurzusok

Kémiai biztonságtechnika (előadás)

Kötelező tárgy (Kémia BSc 1. félév). Választható tárgy (Kémiatanár szakon)
Félév: őszi
Óraszám, kredit: 1 óra előadás, 2 kredit
Oktatók: Dr. Durkó Gábor (tárgyfelelős)

A tárgyról

A kémiai biztonságtechnika előadáson a hallgatók megismerkednek a laboratóriumi munkavégzés biztonsági alapszabályaival (anyagok veszélyességi kategóriái, tűz- és munkavédelem, kémiai kockázatértékelés és kockázatkezelés) és környezetvédelmi vonatkozásaival, továbbá megismerik a korlátozás alá eső anyagok legfontosabb csoportjait.

Tanulási célok

A kurzus végére a hallgató:

1. Ismeri és helyesen használja a kémiai biztonsághoz kapcsolódó alapfogalmakat

2. Képes önállóan tájékozódni a vegyszerekkel való munkavégzést szabályozó előírások között, tudja használni a kémiai biztonsággal kapcsolatos szakirodalmat és online információforrásokat

3. Képes a kémiai laboratóriumi munkafolyamatok kockázatainak elemzésére; képes javaslatokat tenni az azonosított kockázatok csökkentésére

4. Meg tudja becsülni a kémiai laboratóriumban végzett tevékenységek környezeti hatását, ismeri a veszélyes hulladékok kezelésének alapszabályait

5. Ismeri a korlátozás alá eső vegyi anyagok csoportjait, néhány fontosabb vegyület képletét

Számonkérés és értékelés

A szorgalmi időszakban zárthelyi dolgozatok és beadandó feladatok formájában történik a számonkérés. Az értékelés ötfokozatú.

Témakörök

1. Veszélyes anyagok
2. Kémiai biztonság
3. Munkavédelem
4. Tűzvédelem
5. Kémiai kockázatértékelés
6. Környezetvédelem
7. Kémiai hulladékok
8. Kémiai balesetek, elsősegélynyújtás
9. Radioaktív anyagok
10. Kábítószerek és pszichotróp anyagok
11. Robbanóanyagok
 

Irodalom

  • Prudent Practices in the Laboratory – Handling and Management of Chemical Hazards, The National Academies Press, Washington, 2011
  • 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
  • 1907/2006/EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)
  • 1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (CLP)
  • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről