BSc kurzusok

Szerves kémia I. (előadás)

Kötelező tárgy (Kémia BSc 2. félév)
Félév: tavaszi félévben előadás és gyakorlat, őszi félévben vizsgakurzus
Óraszám, kredit: 3 óra előadás + 1 óra gyakorlat (6 kredit)
Oktatók: Dr. Durkó Gábor (tárgyfelelős), Dr. Láng Emma

A tárgyról

A középiskolai szerves kémiai ismeretekre és az első féléves Általános kémia előadásra építve a hallgatók megtanulják használni a szerves kémia alapfogalmait és jelölésrendszerét. A vegyületcsaládok közül az alifás szénhidrogének és halogénezett származékaik reakcióit vesszük át részletesen, elemezve a reaktivitást befolyásoló tényezők szerepét is. A hallgatók emellett megismerkednek a sztereokémia és a szerves vegyületek szerkezetvizsgálatának alapjaival.

Tanulási célok

A kurzus végére a hallgató:

1. Tudja értelmezni és használni a szerves kémiai jelölésrendszert (szerkezet, térszerkezet, elnevezés; reakciómechanizmusok ábrázolása)

2. Képes következtetni részecskék, vegyületek várható tulajdonságaira a rendelkezésre álló adatokból (pl. forráspont, polaritás, relatív aciditás / bázicitás, elektrofil / nukleofil jelleg, relatív stabilitás becslése kémiai szerkezet, pKs, kötésdisszociációs energiák alapján)

3. Tudja elemezni a reaktivitást befolyásoló tényezők hatását a megismert reakciók kimenetelére (pl. kémiai szerkezet, reagens, oldószer, hőmérséklet hatása a reakció irányára, mechanizmusára, termékeloszlásra, szelektivitásra)

4. Tudja értelmezni egyszerű molekulák NMR és tömegspektrumát; képes megállapítani és megindokolni, hogy egy spektrum tartozhat-e egy adott vegyülethez

5. Ismeri az alifás szénhidrogének és halogénezett származékaik jellemző reakcióit; fel tudja írni ezeknek az egyenletét és a mechanizmus lépéseit adott (1-10 szénatomos) szubsztráttal

Számonkérés és értékelés

A szorgalmi időszakban zárthelyi dolgozatok és beadandó feladatok, a vizsgaidőszakban írásbeli és szóbeli részből álló kollokvium (ötfokozatú értékelés).

Témakörök

1. Kötések és molekulaszerkezet
2. Szerves vegyületek
3. Sav-bázis reakciók
4. Alkánok és cikloalkánok: elnevezés és szerkezet
5. Sztereokémia
6. Alifás halogénezett szénhidrogének – Nukleofil szubsztitúció
7. Alkének és alkinek I – Elimináció és hidrogénezés
8. Alkének és alkinek II – Addíció és oxidáció
9. Szerkezetvizsgálati módszerek
10. Gyökös reakciók

Irodalom

Solomons, T. W. G.; Fryhle, C. B.; Snyder, S. A.: Solomons’ Organic Chemistry, 12th Global Edition, Wiley, 2016 (ISBN: 978-1-119-24897-2).