Tanárszakos kurzusok

Kiegészítő szerves kémia szeminárium biológia-kémia szakos tanároknak

Kötelezően választható tárgy (Kémiatanár MEd 2. vagy 4. félév)
Félév: tavaszi
Óraszám, kredit: 2 óra gyakorlat (2 kredit)
Oktató: Dr. Láng Emma (tárgyfelelős)

A kurzus célja

Szerves kémiai fogalmak, szerves vegyületek fizikai és kémiai tulajdonságainak, reakcióinak áttekintése, gyakorlása. Szerves kémiai feladatok, szintetikus problémák megoldásán keresztül.

Témakörök

I. Szerves kémiai reakciók
-    Sav-bázis reakciók (aciditás-bázicitás a szerves kémiában).
-    Redox reakciók.
-    Gyökös és ionos reakciók.
-    Elektrofil és nukleofil reakciók.
-    Addíciós, eliminációs, szubsztitúciós, átrendeződéssel járó reakciók.

II.  Szerkezet-reaktivitás
-    Alkánok gyökös mechanizmusú szubsztitúciós reakciói.
-    Alkének és alkinek oxidációs és elektrofil addíciós reakciói.
-    Aromás szénhidrogének elektrofil és nukleofil szubsztitúciós reakciói.
-    Alkil-halogenidek és alkoholok nukleofil szubsztitúciós és eliminációs reakciói.
-    Oxovegyületek nukleofil addíciós reakciói.
-    Karbonsavak és karbonsavszármazékok szubsztitúciós reakciói.
-    Aminok sav-bázis és szubsztitúciós reakciói.
-    Heteroaromás vegyületek jellemzése és legfontosabb reakciói.
-    Aminosavak, peptidek előállítása, jellemzése.
-    Szénhidrátok jellemzése és legfontosabb reakciói.

Számonkérés és értékelés

A szorgalmi időszakban két zárthelyi dolgozat (ötfokozatú értékelés).

Irodalom

Kajtár Márton: Változatok négy elemre, ELTE Eötvös Kiadó (2019) ISBN: 9786150065540