Tanárszakos kurzusok

Szénvegyületek kémiája (természetismeret - környezettan tanárszakos hallgatóknak)

Kötelező tárgy (Természetismeret - Környezettan MEd 7. félév)
Félév: őszi
Óraszám, kredit: 2 óra előadás (2 kredit)
Oktató: Dr. Bánóczi Zoltán (tárgyfelelős)

A kurzus célja

A szerves kémiai fogalmak, alapismeretek elsajátítása, a szerves kémiai gondolkodás elősegítése, a biológiai folyamatok megértéséhez szükséges szerkezeti szempontú szemlélet kialakítása.

Témakörök

1. Általános kémiai ismeretek felelevenítése

2. Savak és bázisok

3. Bevezetés a szerves vegyületek témakörébe

4. Izomerek

5. Alkének

6. Alkének, alkinek reakciói

7. Elektron delokalizáció, és hatása stabilitásra, pK-ra; reakciótermékek; aromaticitás és a benzol reakciói

8. Alkil-halogenidek szubsztitúciós és eliminációs reakciói

9. Alkoholok, éterek, epoxidok, aminok és tiolok reakciói

10. Szerves vegyületek szerkezetének meghatározása

11. Karbonsavak és származékaik reakciói

12. Aldehidek és ketonok reakciói, karbonsavszármazékok további reakciói

13. Az α-szénatomon lejátszódó reakciók

14. Gyökök

15. Szintetikus polimerek

16. Szénhidrátok kémiája

17. Aminosavak, peptidek és fehérjék

18. Lipidek

19. Nukleinsavak

Számonkérés és értékelés

A félév során minden óra anyagából online tesztet kell kitölteni, melyen az összpontszám 50%-át el kell érni a vizsgára bocsátáshoz. A vizsga egy írásbeli és egy szóbeli részből áll.

Irodalom

Essential Organic Chemistry (3th edition): Paula Yurkanis Bruice (2015, Pearson)