Elméleti szerves kémia

Természettudományos alapozó tárgy (Vegyész MSc, 1. félév)
Félév: magyar nyelvű előadás az őszi félévben
Óraszám, kredit: 2 óra, 4 kredit
Oktatók: Csámpai Antal (tárgyfelelős), Varga Szilárd

A TÁRGYRÓL

A mechanisztikus szerves kémia alapösszefüggései, különös tekintettel az elektron- és térszerkezetre, valamint az alapvető szerves reakciókra. Kiemelkedően fontos, hogy a hallhgató tisztában legyen a kémiai kötéselmélet „valence-bond” és kvalitatív „MO” leírására vonatkozó törvényszerűségekkel. A sztereokémia alapjai. Szerkezet-reaktivitás összefüggések ismerete és értelmezése határszerkezetek és sztérikus kölcsönhatások alapján.

A tárgy elvégzése után a hallgatónak képes kell lennie felismerni az az FMO és a HSBA elméleten alapuló egységes elvek és megközelítések szerint értelmezhető szerves reakciómechanizmusokat, egyes reakciók regio- és sztereoszelektivitásának a predikciójára. Tudnia kell használni az elérhető kémiai irodalmazáshoz szükséges adatbázisokat és egyéb forrásokat.

TÉMAKÖRÖK

A szerves reakciók, különös tekintettel a periciklusos reakciók értelmezésére, főleg a határmolekulapályák (FMO) elmélete és a „kemény.lágy sav-bázis (HSAB) elmélet alapján.
A szerves reakciók szubsztituensfüggő sebességének, regioszelektivitásának és diasztereoszelektivitásának elméleti értelmezése.
Reaktív intermedierek (karbének, nitrének) kémiája, képződésük és reakcióik elméleti interpretációja

SZÁMONKÉRÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

A félév végén írásbeli vizsga, ötfokozatú értékelés.

IRODALOM

A. Miller, P. H. Solomon, Writing Reaction Mechanisms in Organic Chemistry  Elsevier Science & Technology Books 1999.
F. A. Carey and R. J. Sundberg, Advanced Organic Chemistry, Kluwer Academic Publishers, New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow, 2002
I. Fleming, Pericyclic Reactions, Oxford Chemistry Primers 67, Oxford University Press, 1999.
J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, Organic Chemistry, 2nd Edition, Oxford University Press, 2012.