Szerves kémiai szintézisek labor

Kötelezően választható tárgy (Vegyész MSc, Gyógyszerkutatás, Szintetikus kémia specializáció)
Félév: laboratóriumi gyakorlat a tavaszi (2. vagy 4.) félévben, magyar és angol nyelven
Óraszám, kredit: 4 óra, 8 kredit
Oktatók: Durkó Gábor (tárgyfelelős)

A TÁRGYRÓL

A tárgy a haladó szintű szerves kémia laboratóriumi kurzus ismeretanyagára épít.

A kurzus végére a hallgató:

- Képes önállóan irodalmi eljárást keresni megadott vegyület előállítására
- Képes szintézist kivitelezni tömör irodalmi recept alapján
- Képes szintetikus munkáját olyan formában dokumentálni, hogy az alapján kísérleteit biztonsággal reprodukálni lehessen
- Megismeri a szerves szintézisek méretnövelésénél figyelembe veendő tényezőket, tisztában van a lehetséges problémákkal, kockázatokkal
- Képes reakció-kalorimetriás mérés elvégzésére és az eredmények értelmezésére
- Tapasztalatot szerez kísérletsorozatok csoportmunkában való elvégzésében, az adatok megosztásában és közös elemzésében, a szükséges további vizsgálatok megtervezésében
- Képes az általa előállított vegyületek analitikai vizsgálatára vékonyréteg-kromatográfiával
- Tud NMR mintát készíteni, a kapott (1H, 13C) spektrumot értelmezni
- A szerves szintézisek méretnövelése során felmerülő kisebb problémákat önállóan meg tudja oldani
- Képes egy laboratóriumi szintézis teljes anyagmérlegét elkészíteni
- Képes szerves kémiai szintézisutak várható költségeit megbecsülni

TÉMAKÖRÖK

- Szerves kémiai szintézisek kivitelezése, optimalizálása és méretnövelése (1 mmol – 1 mol méretig)
- Irodalomkutatás, online adatbázisok használata
- Vizsgálatok önálló megtervezése csoportmunkában
- Reakciók termikus biztonsági elemzése, reakciókalorimetria
- Szerves kémiai szintézisek eljárásfejlesztése, méretnövelése a gyógyszeriparban
- Anyagforgalmi diagram készítése
- Megvalósíthatósági tanulmány készítése

SZÁMONKÉRÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

A teljesítményértékelés eszközei: beadandó feladatok (pl. adatelemzés, összefoglaló kutatási jelentés), zárthelyi dolgozatok, a laborjegyzőkönyv és a gyakorlati munka értékelése. A kurzus gyakorlati jeggyel zárul.

IRODALOM

Vogel’s Textbook of Practical Organic Chemistry, 5th Edition, Pearson, 2003.