Szerves spektroszkópia

Kötelezően választható tárgy (Vegyész MSc, Gyógyszerkutatás, Szintetikus kémia specializáció)
Félév: előadás a tavaszi (2. vagy 4.) félévben, felváltva magyar vagy angol nyelven
Óraszám, kredit: 2 óra, 4 kredit
Oktatók: Vass Elemér (tárgyfelelős), Csámpai Antal, Vácziné Schlosser Gitta

A TÁRGYRÓL

Az előadás célja a szerves vegyületek szerkezetvizsgálatában alkalmazott legfontosabb spektroszkópiai módszerek elméleti alapjainak ismertetése, valamint a komplex spektrumértékeléshez szükséges ismeretek elsajátítása.

A tárgy elvégzésével a hallgatónak:
- Tisztában kell lennie a szerves molekulák szerkezetvizsgálatában alkalmazott spektroszkópiai módszerek fizikai hátterével.
- Képesnek kell lennie kritikusan értelmezni a spektroszkópiai adatokat, felismerni az egyes spektroszkópiai módszerek, valamint az empirikus összefüggések alkalmazhatóságának korlátait.
- Többféle spektroszkópiai módszer kombinálásával leszűrhető információ alapján képesnek kell lennie meghatározni egy ismeretlen molekula szerkezetét kézikönyvek, spektrumgyűjtemények, táblázatok felhasználásáva

TÉMAKÖRÖK

Az előadás tematikáját az UV-látható, infravörös-, NMR-, tömeg-, valamint elektronikus és rezgési cirkuláris dikroizmus (ECD, VCD) spektroszkópia képezi, különös hangsúllyal a szerves molekulák szerkezetének felderítésében való alkalmazásukra. Az előadás bemutatja  a kiroptikai módszereknek (ECD, VCD) a biomolekulák térszerkezetén-vizsgálatában (abszolút konfiguráció és konformáció meghatározás) való alkalmazási lehetőségeit is.

SZÁMONKÉRÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

A félév végén írásbeli vizsga, ötfokozatú értékelés.

IRODALOM

Joseph B. Lambert, Herbert F. Shurvell, David A. Lightner, R. Graham Cooks: Organic Structural Spectroscopy, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, USA (2001).
Ruff Ferenc: Szerves vegyületek szerkezetvizsgálata spektroszkópiai módszerekkel – Infravörös spektroszkópia, jegyzet, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi kar, Tankönyvkiadó, Budapest (1991).
Ruff Ferenc: Szerves vegyületek szerkezetvizsgálata spektroszkópiai módszerekkel – Ultraibolya spektroszkópia, jegyzet, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi kar, Tankönyvkiadó, Budapest (1991).
Hollósi Miklós, Laczkó Ilona, Majer Zsuzsa: A sztereokémia és kiroptikai spektroszkópia alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest (2003).
L.D. Field, S. Sternhell, J.R. Kalman: Organic Structures from Spectra, Third Edition, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, UK (2002).