Szerves spektroszkópia labor

Kötelezően választható tárgy (Vegyész MSc, Gyógyszerkutatás, specializáció)
Félév: laboratóriumi gyakorlat a tavaszi (2. vagy 4.) félévben, magyar és angol nyelven (külön csoportokban)
Óraszám, kredit: 4 óra, 8 kredit
Oktatók: Vass Elemér (tárgyfelelős), Steckel Arnold, Duró Cintia, Hutai Dániel

A TÁRGYRÓL

A laboratóriumi gyakorlat célja a szerves vegyületek szerkezetvizsgálatában alkalmazott legfontosabb spektroszkópiai módszerek gyakorlatának megismerése, beleértve a műszerek kezelését, a mitaelőkészítési és spektrumfelvételi technikák, valamint komplex spektrumértékeléshez szükséges gyakorlati készségek elsajátítása.

A laboratóriumi gyakorlat elvégzésével a hallgatónak:
- Tisztában kell lennie a szerves molekulák szerkezetvizsgálatában alkalmazott spektroszkópiai módszerek elméleti hátterével és gyakorlatával.
- Képesnek kell lennie kritikusan értelmezni a spektroszkópiai adatokat, felismerni az egyes spektroszkópiai módszerek alkalmazhatóságának korlátaival, ki kell tudnia választani egy adott probléma megoldására legalkalmasabb spektroszkópiai módszert.
- Fel kell tudnia ismerni a lényeges szerkezeti információt egy adott spektrumban, meg kell tudnia ezt különböztetni az esetleges artifaktumoktól és mérési hibákból vagy szennyező anyagoktól származó jelektől.
- Képesnek kell lennie többféle spektroszkópiai módszer kombinálásával meghatározni egy ismeretlen molekula szerkezetét kézikönyvek, spektrumgyűjtemények, táblázatok felhasználásával, az összetett elemzésről tudományos igényű jegyzőkönyvet készíteni.

TÉMAKÖRÖK

A tárgy UV-látható-, infravörös-, NMR-, CD-, VCD- és ROA-spektroszkópiai, valamint szerves- és biomolekuláris tömegspektrometriai méréseket tartalmaz és betekintést nyújt a biomolekulák térszerkezetének vizsgálatába is.
A mérések során a hallgatók csoportban végzett kísérletek mellett egyéni feladatot is kapnak, mely egy ismeretlen szerves vegyület UV-látható-, infravörös-, NMR- és tömegspektrometriai vizsgálatokon alapuló szerkezetmeghatározását foglalja magába.

SZÁMONKÉRÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

Az értékelés ötfokozatú gyakorlati jegy formájában történik az egyes gyakorlatokon csoportosan végzett kísérletek jegyzőkönyvei alapján, valamint egy ismeretlen vegyület komplex spektroszkópiai vizsgálatának eredményeit kiértékelő egyéni jegyzőkönyv alapján.

IRODALOM

Joseph B. Lambert, Herbert F. Shurvell, David A. Lightner, R. Graham Cooks: Organic Structural Spectroscopy, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, USA (2001).
Ruff Ferenc: Szerves vegyületek szerkezetvizsgálata spektroszkópiai módszerekkel – Infravörös spektroszkópia, jegyzet, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi kar, Tankönyvkiadó, Budapest (1991).
Ruff Ferenc: Szerves vegyületek szerkezetvizsgálata spektroszkópiai módszerekkel – Ultraibolya spektroszkópia, jegyzet, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi kar, Tankönyvkiadó, Budapest (1991).
L.D. Field, S. Sternhell, J.R. Kalman: Organic Structures from Spectra, Third Edition, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, UK (2002).