Szintetikus szerves kémia

Kötelezően választható tárgy (Vegyész MSc, Gyógyszerkutatás, Szintetikus kémia specializáció)
Félév: előadás az őszi (1. vagy 3.) félévben, felváltva magyar vagy angol nyelven
Óraszám, kredit: 2 óra, 4 kredit
Oktatók: Csámpai Antal (tárgyfelelős), Bánóczi Zoltán

A TÁRGYRÓL

A kurzus elvégzését követően a hallgató:
- Strukturált kémiai és ezen belül szerves kémiai tudással rendelkezik, melynek segítségével munkája során felmerülő szintetikus problémákat megoldhatja. Naprakészen ismeri és használja a szakirodalmat.
- Képes a kémiai kutatásban, a fejlesztésben, innovációban használt meghatározó elméleti és gyakorlati ismeretek, eszközök és eljárások alkalmazására, továbbá a tudományos módszerekkel gyűjtött adatok részletes elemzésére.
- Képes szakterületének problémáit mind vegyész szakemberekkel, mind műszaki és természettudományos területen dolgozó szakemberekkel történő konzultáció során szakszerűen megfogalmazni.
- Képes a szakmája sikeres gyakorlásához szükséges szaknyelvi ismereteinek fejlesztésére, kommunikációképes szint elérésére.

TÉMAKÖRÖK

1. Szerves kémiai reakciók – nukleofilitás, elektrofilitás, reakciómechanizmusok ábrázolása
2. Sztereokémia, rezolválási módszerek elve, az enantiomertisztaság meghatározása
3. Sav-bázis tulajdonságok, pKa, egyensúlyok, reakciósebesség, reakciómechanizmusok
4. Nukleofil szubsztitúciós reakciók telített szénatomon, eliminációs reakciók, konformációs analízis
5. Elektrofil addíciós reakciók alkénekre és aromás vegyületekre
6. Karbonilvegyületek reakciói, addíciós és nukleofil szubsztitúciós reakciók karbonil-szénatomon
7. Delokalizáció és konjugáció, konjugált addíció és aromás nukleofil szubsztitúció
8. Enolok és enolátok, képződés és reakciók, enolátok reakciói karbonilvegyületekkel, Claisen-típusú reakciók
9. Karbének előállítása és reakciói, szomszédcsoport részvétel, átrendeződési reakciók
10. Kénorganikus vegyületek és felhasználásuk szerves szintézisekben, foszfororganikus vegyületek és felhasználásuk szerves szintézisekben
11. Retroszintetikus analízis

SZÁMONKÉRÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

A félév végén írásbeli és szóbeli részből álló vizsga, ötfokozatú értékelés.

IRODALOM

J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, Organic Chemistry (2nd ed., ) 2012, Oxford University Press
S. Warren, P. Wyatt, Organic Synthesis – The Disconnection Approach (2nd ed.), 2008, John Wiley & Sons
S. Warren, P. Wyatt, Workbook for Organic Synthesis – The Disconnection Approach (2nd ed.), 2009, John Wiley & Sons